top of page

מחשבות על לבן

לצבע הלבן של הדף יש תכונות מופלאות – הוא מקפיץ כל צבע אחר הנמצא לידו ומדגיש אותו. באיורים הבאים השתמשתי בתכונות .נפלאות אלה

באיור של אפרים המנגן על מצלתיים, הלבן משמש כמקשר בין הצהוב של ההילה סביב הילד לבין הרקע הכחול.

בכריכה לספר "מפעל הפה והטלפיים" הציור הינו רק מעטפת, כאשר רוב הדף הוא לבן

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page