top of page

חורף בחופי הרצליה

ים מעצים כל דבר בעיניי. כמו שאין מרגיע מרשרוש הגלים בערב קיצי שקט, כך גם הרוח המערבית והגלים הנשברים מעצימים את תחושת החורף. כמה מהאיורים של בוקר שבת חורפית בחופי הרצליה....


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page