top of page

תערוכה "יונה הנביא - אדם בורח מגורלו"

כשקיבלתי קול קורא לתערוכה של אגודת המאיירים בשבוע איור בתל אביב "יונה הנביא - אדם בורח מגורלו" מייד הרגשתי שאגש לנושא מנקודת מבט עכשווית יותר.

נושא הגורל בעולם העכשווי התטשטש לו במקצת. אולי משום שאלוהים לא ממש טורח לשלוח לנו סימנים, ואולי משום שאיננו יודעים לזהות אותם. כך או אחרת, בהעדר ההנחיות הברורות, האדם נראה משוחרר מההחלטה אם לקבל את גורלו או להתנגד לו. מאחר ובני אדם כאינדיווידואלים חשים ערפול מוחלט לגבי מעשיהם והחלטותיהם, מי שקובע את החוקים זו החברה. רובנו עוברים מסלול חיים דומה הכלולים בו שלבים ונקודות ציון ברורות וידועות מראש. רובנו נסחפים לתוך השגרה ש"נכתבה" ונכפתה עלינו על ידי הנורמה החברתית ומתיחסים אליה במידה מסויימת כ'גורל'.

בעבודות ששהצגתי בתערוכה ניסיתי להראות התבוננות הומוריסטית על שגרת חייהם של בני האדם ועל אופן קבלתם הכנועה את "גורלם". אין האדם מנסה לשנות את גורלו, אלא נסחף בכוח האינרציה לשגרת היום-יום הסיזיפית.


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page